محصولات

تولیدات صنعتی افق

.

تولید کننده پایه باند دیواری ، پایه باند ایستاده ، پایه میکروفن و انواع کاور باند و سیستم های صوتی

.

        5          3

       4155           2