تسمه دوبل

پایه باند ایستاده تسمه دوبل

پایه باند ایستاده تسمه دوبل همراه با کاور

پایه باند ایستاده تسمه دوبل همراه با کاور

پایه باند ایستاده تسمه دوبل همراه با کاور

پایه باند ایستاده تسمه دوبل

پایه باند ایستاده تسمه دوبل

پایه باند ایستاده تک تسمه

پایه باند ایستاده تسمه دوبل